close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INNE PRZEGLĄDY

 • Przegląd polityki wobec obszarów wiejskich w Polsce 2018

  (OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018)

   

  W marcu 2018 OECD opublikowało kolejny przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich przygotowany przez Centrum Przedsiębiorczości, MŚP, Regionów i Miast we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Raport zawiera pogłębioną analizę w tym zakresie, ze szczególnym naciskiem na politykę wspierania rozwoju obszarów wiejskich (ROW) ze szczebla krajowego, jak również rekomendacje dotyczące zwiększania produktywności polskiego rolnictwa, ekonomicznej dywersyfikacji, wsparcia współpracy pomiędzy samorządami oraz decentralizacji.

   

  Więcej na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/oecd-rural-policy-reviews-poland-2018-9789264289925-en.htm

   

  Przegląd 2017: Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 – W kierunku Pomyślnego Wdrożenia w Polsce

  (The 2030 Sustainable Development Agenda - Towards a Successful Implementation by Poland)

   

  Agenda Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030  z 2015 roku wyznacza ambitne cele dla członków ONZ w zakresie poprawy warunków życia, funkcjonowania instytucji oraz odpowiedzialnego rozwoju społeczno-gospodarczego. W lutym 2017 Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument identyfikuje konkretne obszary, w których Polska może podjąć działania zorientowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

   

  Więcej informacji na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/the-2030-sustainable-development-agenda-9789264287341-en.htm

   

  Polska:  profil systemu ochrony zdrowia 2017

  (Poland: Country Health Profile 2017)

   

  Opublikowany w październiku 2017 dokument stanowi zwięzły przegląd systemów zdrowotnych państw członkowskich Unii Europejskiej, kładąc nacisk na konkretne wyzwania i problemy poszczególnych krajów. Część poświęcona Polsce zawiera dane statystyczne dotyczące stanu zdrowia obywateli Polski i funkcjonowania służby zdrowia w porównaniu do innych państw opisanych w raporcie.

   

  Więcej informacji na stronie: http://www.oecd.org/poland/poland-country-health-profile-2017-9789264283510-en.htm

   

  Zazielenianie niebieskiej gospodarki w województwie Pomorskim

  (Greening the Blue Economy in Pomorskie, Poland 2017)

   

  Wybrzeże Bałtyku, w szczególności jego cześć należąca do województwa zachodniopomorskiego, stoi w obliczu wyzwań wynikających z implementowania polityki proekologicznej, wzrostu populacji, jak również konieczności gospodarowania znaczącymi zasobami naturalnymi. Dokument skupia się na zrównoważonym rozwoju mórz, oceanów i terenów nadmorskich.

   

  Więcej informacji na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/greening-the-blue-economy-in-pomorskie-poland-9789264281509-en.htm

   

  Wspieranie Przedsiębiorczości i Innowacji w Edukacji Wyższej w Polsce

  (Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Poland)

   

  Opublikowany w październiku 2017 dokument dot. przedsiębiorczości akademickiej prezentuje opartą o dane statystyczne analizę procesu transformacji polskiego systemu edukacji wyższej. Skoncentrowano się w nim na wdrażaniu innowacji w systemie nauczania, promocji zachowań przedsiębiorczych wśród pracowników naukowych i studentów, jak również wspieraniu badań i społecznego zaangażowania środowiska akademickiego.

   

  Więcej informacji na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-poland-9789264270923-en.htm

   

  Przegląd polityki energetycznej 2016

  (Energy Policies of IEA Countries: Poland 2016)

   

  Polski sektor energetyczny oparty jest na węglu. Ewentualne przejście na odnawialne źródła energii, jak również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza przy jednoczesnym zapewnieniu energetycznego bezpieczeństwa kraju będzie stanowić jedno z największych wyzwań dla polskiej administracji w nadchodzącej przyszłości. Autorzy zauważają, że choć w ciągu ostatniej dekady doszło do widocznego wzrostu zastosowania źródeł odnawialnych, to inwestycje w tym zakresie są konieczne.

   

  Więcej informacji na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/energy-policies-of-iea-countries-poland-2016-9789264272309-en.htm

   

  Przegląd planowania przestrzennego na przykładzie miasta Łódź

  (Governance of Land Use in Poland - The Case of Lodz)

   

  W 2016 r. zakończył się przegląd systemu planowania przestrzennego na przykładzie Łodzi, powstały przy współpracy władz miasta, pn.: Governance of Land Use in Poland. Rekomendacje Sekretariatu zbiegły się w czasie z reformą przepisów prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej.

   

  Więcej na stronie OECD http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/governance-of-land-use-in-poland_9789264260597-en#.WefM4U09eM8

   

  Przegląd systemu współpracy rozwojowej Polski

  (OECD Development Co-operation Peer Reviews: Poland 2017)

   

  Komitet Współpracy Rozwojowej OECD okresowo przeprowadza przeglądy partnerskie (peer reviews) poszczególnych krajów członkowskich. Programy i rozwiązania wdrażane przez każdego z członków są szczegółowo ewaluowane co pięć lat. W lutym 2017 opublikowano pierwszy przegląd partnerski współpracy rozwojowej Polski. Dokument zawiera przeprowadzoną z szerokiej perspektywy analizę rozwiązań instytucjonalnych oraz programów rozwojowych i humanitarnych, jak również ich implementacji.

   

  Więcej informacji na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/oecd-development-co-operation-peer-reviews-poland-2017-9789264268869-en.htm

   

  Priorytety Polityczne dla Polski w celu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz sprzyjającej włączeniu społecznemu

  (Policy Priorities for Making Poland a More Inclusive and Knowledge-Based Economy, 2016)

   

  W ciągu dwudziestu lat członkostwa Polski w OECD, poziom życia jej mieszkańców znacząco wzrósł. By ten wzrost utrzymać, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań. Dokument z serii Better Policies Series z listopada 2016 zawiera zestaw rekomendacji dotyczących m.in.: wsparcia rozwoju technologii produkcji, wzrostu produktywności oraz rozwoju sektorów gospodarki o wysokiej wartości dodanej. Zwrócono także uwagę na konieczność zapewnienia bardziej równego dostępu do efektów wzrostu.

   

  Więcej informacji na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/policy-priorities-for-making-poland-a-more-inclusive-and-knowledge-based-economy-9789264267886-en.htm

   

  Strategie Zatrudnienia i Umiejętności w Polsce

   (Employment and Skills Strategies in Poland, 2016)

   

  W ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia OECD opracowano cykl przeglądów lokalnych strategii zatrudnienia (Local Job Creation) by zbadać ich wpływ na wzrost zatrudnienia i produktywności w konkretnych regionach. W opublikowanym w lipcu 2016 roku przeglądzie dotyczącym Polski autorzy analizują funkcjonowanie instytucji zajmujących się promocją zatrudnienia z wyszczególnieniem strategii implementowanych w Poznaniu i w regionie radomskim.

   

  Więcej informacji na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/employment-and-skills-strategies-in-poland-9789264256521-en.htm

   

  Przegląd Otwartości Danych Rządowych

  (Open Government Data Review of Poland - Unlocking the Value of Government Data, 2015)

   

  Polska jako jeden z pierwszych krajów poddała się przeglądowi stanu otwartości danych rządowych w 2015 r., z czego korzystamy obecnie kreując „otwarte” instytucje i wzmacniając zaangażowanie obywateli.

   

  Więcej informacji na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/open-government-data-review-of-poland-9789264241787-en.htm

   

  Przegląd Środowiskowy Polski

  (OECD Environmental Performance Reviews: Poland 2015)

   

  Trzeci z dotychczas opublikowanych Przeglądów  Środowiskowych OECD nt. Polski zawiera kompleksową ewaluację dotychczas podejmowanych działań na rzecz osiągnięcia zrównoważonego wzrostu uwzględniającego wpływ gospodarki na środowisko. Skoncentrowano się na leśnictwie, bioróżnorodności oraz zarządzaniu odpadami.

   

  Więcej informacji znajduje się na stronie OECD: http://www.oecd.org/poland/oecd-environmental-performance-reviews-poland-2015-9789264227385-en.htm

   

  Przegląd skuteczności przeprowadzania polityk horyzontalnych

  (Poland: Implementing Strategic-State Capability, 2013)

   

  W 2013 r. Sekretariat zakończył szeroką analizę poświęconą umiejętnemu przeprowadzeniu reform i realizacji horyzontalnych polityk państwa.

   

  Więcej informacji znajduje się na stronie OECD: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/poland-implementing-strategic-state-capability_9789264201811-en#.WefK9U09eM8

   

  Przegląd Zarządzania Publicznego

  (OECD Public Governance Reviews, 2013)

   

  W 2013 r. Sekretariat przeprowadził analizę wskaźników decydujących o skutecznym i właściwym zarządzaniu programami finansowymi ze środków Unii Europejskiej: Poland: Developing Good Governance Indicators for Programmes Funded by the European Union.

   

  Więcej informacji znajduje się na stronie OECD:  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/poland-developing-good-governance-indicators-for-programmes-funded-by-the-european-union_9789264193543-en#.WefKRU09eM8

   

  *

   

  W zakresie swoich kompetencji OECD dokonuje również tzw. peer reviews – przeglądów środowiskowych państw członkowskich. Do tej pory odbyły się trzy przeglądy środowiskowe Polski.

   

  Pierwszy przegląd środowiskowy miał miejsce w listopadzie 1994 r., jeszcze przed przystąpieniem Polski do OECD, w ramach programu współpracy OECD z gospodarkami w transformacji „Partners in Transition”. Krajami egzaminującymi były USA, Francja i Holandia. Publikacja końcowego raportu nastąpiła w 1995 r. Przegląd ten pozwolił na podsumowanie osiągnięć ekologicznych 5-letniego okresu niezwykle dynamicznych przemian we wszystkich obszarach, w tym kształtowania struktur administracyjnych i instytucjonalnych w ochronie środowiska, a także w realizacji przyjętej 3 lata wcześniej pierwszej w historii Polski polityki ekologicznej państwa. Sformułowane w ramach tego przeglądu przez OECD rekomendacje miały znaczący wpływ na sposób dalszego wdrażania tej polityki.

   

  Drugi przegląd środowiskowy Polski miał miejsce w styczniu 2003 r., trzy miesiące przed podpisaniem przez Polskę w Atenach Traktatu Akcesyjnego do Unii Europejskiej, obejmował więc okres, w którym podejście do zagadnień środowiskowych kształtowane było przede wszystkim przez proces akcesji i transpozycji dorobku prawnego Unii Europejskiej. Krajami egzaminującymi były Wielka Brytania, Portugalia i Słowacja. W toku przeglądu, podkreślając znaczący środowiskowy postęp dokonany przez Polskę od początku okresu transformacji, sformułowano w oparciu o szczegółowe analizy ogółem 46 rekomendacji dotyczących następujących sektorów: powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także współpracą międzynarodową. Rekomendacje te były przedmiotem wewnętrznej dyskusji i znalazły odzwierciedlenie w wielu działaniach podejmowanych przez polską administrację w obszarze środowiskowym.

   

  Trzeci przegląd ekologiczny Polski na forum OECD odbył się 28 października 2014. Obszary merytoryczne, których dotyczył przegląd to wdrażanie polityki ekologicznej, zrównoważony rozwój, zielony wzrost i współpraca międzynarodowa, jako grupa tematyczna analizowana we wszystkich krajach poddających się przeglądowi w ramach III cyklu, oraz obszar pogłębionej analizy wybrany przez Polskę: leśnictwo i bioróżnorodność oraz gospodarka odpadami. Krajami egzaminującymi Polskę była Austria i Szwajcaria. Ogłoszenie raportu OECD z trzeciego przeglądu ekologicznego Polski miało miejsce 23 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Na stronie internetowej OECD została zamieszczona angielska i polska wersja językowa broszury prezentującej najważniejsze elementy raportu. Kluczową część opracowania stanowi rozdział „Ocena i rekomendacje”, zawierający 28 rekomendacji dla Polski (zobacz publikację na: http://www.oecd.org/poland/oecd-environmental-performance-reviews-poland-2015-9789264227385-en.htm).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: