close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA, PRZETARGI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 •  

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu

   

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

   

   

  Lp.

  Przedmiot zamówienia publicznego

  Szacunkowa wartość zamówienia publicznego netto wyrażona w PLN i EUR   

  Szacunkowa wartość zamówienia publicznego brutto wyrażona w PLN

  Pozycja budżetowa

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania

     roboty budowlane

  1

  1)      Naprawa tynków ściany szczytowej elewacji wschodniej budynku siedziby Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD w Paryżu;

  2)      Naprawa tynków ściany szczytowej elewacji zachodniej przylegającej do sąsiedniego budynku;

  3)      Naprawa ścian i stropu kotłowni;

  4)      Renowacja pokrycia dachowego;

  5)      Naprawa koryta przy tarasie i przy zabudowie z przeszklonym dachem.

  129.351,00 PLN

  lub

  30.000,00 EUR

  159.101,73 PLN

  75057-4270022

  III kwartał 2019 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Zapytanie ofertowe - LINK

   

   

  Oferty powinny zawierać:

   

   

  1.           Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

   

  a) Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy; w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

   

  b) W formularzu należy podać ceny netto, brutto i kwotę podatku VAT w złotych i walucie euro (średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2018 roku wynosi 4,3117 zł). 

   

  2.           Wycenę prac zawartych w zestawieniu (załącznik nr 2);

   

  3.          Referencje/certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz zrealizowanie usług z należytą starannością.

   

  Wykonawca powinien uwzględnić w cenie przynajmniej jeden przyjazd do Paryża w celu wyeliminowania skutków oddychania i wysolenia ścian, jakie mogą nastąpić w okresie po zakończeniu robót.

   

  Zamawiający może zapewnić ekipie remontowej noclegi w odległości około 3 km od budynku, w którym będą odbywały się prace remontowe w cenie: 1 doba = 20,00 euro.

   

   

  Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres paulina.brzoska@msz.gov.pl w terminie do dnia 22 września 2019 roku.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: