close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLSKA POMOC

 •  

  Jak Polska pomaga krajom rozwijającym się?

   

  Polska angażuje się we współpracę rozwojową z krajami rozwijającymi się i na ich rzecz. Jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz OECD, Polska podjęła szereg zobowiązań politycznych dot. zwiększenia aktywności na arenie międzynarodowej na rzecz redukcji ubóstwa.

   

  Nasze zaangażowanie wynika także z solidarności międzynarodowej. Świat zmierzający w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, przestrzegania praw człowieka, dobrego rządzenia, dbałości o środowisko i zrównoważony rozwój to świat bezpieczniejszy, stabilniejszy, bardziej przyjazny dla wszystkich jego mieszkańców.
   
  Polska współpraca rozwojowa realizowana jest w formie programów i projektów, adresowanych do konkretnych grup beneficjentów (pomoc dwustronna) oraz składek i dobrowolnych wpłat przekazywanych do międzynarodowych instytucji, funduszy i organizacji (pomoc wielostronna). Zasadnicza część środków finansowych kierowana jest do państw priorytetowych programu polskiej współpracy rozwojowej we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora finansów publicznych, Polską Akademią Nauk i szkołami wyższymi. Polska pomoc realizowana jest również we współpracy z polskimi przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi.

   

  Obecnie obowiązujący „Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020”  zawierający strategię działań na rzecz krajów rozwijających się został przyjęty przez Radę Ministrów 9 września 2015 r. Program ten został przygotowany  przy uwzględnieniu  doświadczeń z implementacji poprzedniego programu (obejmującego okres 2012-2015), analizy dokumentów strategicznych oraz potrzeb i kierunków rozwoju krajów partnerskich, a także rezultatów prac Rady Programowej Współpracy Rozwojowej oraz inicjatyw UE.

   

  Czym jest program „polska pomoc”?

   

  Program polskiej współpracy rozwojowej „polska pomoc” to całokształt koordynowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP działań adresowanych do krajów rozwijających się i ich społeczeństw, których nadrzędnym celem jest tworzenie warunków dla ich zrównoważonego rozwoju.

   

  Cel ten osiągany jest w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, działania na rzecz przestrzegania praw człowieka, wspieranie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, wzmacnianie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia oraz podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.

   

  Oprócz pomocy rozwojowej Polska aktywnie włącza się w zapewnienie pomocy humanitarnej, tj. opieki i ochrony dla ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez naturę lub człowieka. Polska podejmuje również inicjatywy edukacyjne na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych wśród własnych obywateli.

   

  Współpraca międzynarodowa

   

  Polska brała aktywny udział w przygotowywaniu przez wspólnotę międzynarodową nowych zadań rozwojowych: Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zastąpiły Milenijne Cele Rozwoju; nowego modelu finansowania współpracy rozwojowej, który przyjęto w dokumencie Addis Ababa Action Plan podczas III Międzynarodowej Konferencji ws. Finansowania na rzecz Rozwoju (Addis Ababa, 13-16 lipca 2015 r.) i Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która została przyjęta formalnie podczas Szczytu ONZ w Nowym Jorku 25-27 września 2015 r.

   

  22 października 2013 r. Polska została członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej  (DAC) OECD – jednej z kluczowych instytucji w zakresie stanowienia standardów współpracy rozwojowej, statystyk pomocowych przepływów finansowych, ustalania kryteriów włączania krajów na listę biorców pomocy rozwojowej oraz aktualizowania tej listy.

   

  W 2016 r. DAC przeprowadził pierwszy przegląd partnerski Polski (peer review, przeprowadzony w ramach okresowych przeglądów systemów współpracy rozwojowej członków Komitetu). W Przeglądzie oceniono zarówno założenia programowe, jak i działania implementacyjne w całościowej, zintegrowanej perspektywie współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej świadczonej przez Polskę.

   

  Pierwszy Przegląd dokonany przez DAC zawiera konkluzję, że Polska jest znaczącym partnerem rozwojowym dla państw Europy Wschodniej (Ukrainy, Mołdawii i Gruzji) dzielącym się z nimi swoim doświadczeniem z transformacji społeczno-gospodarczej, reformy administracji publicznej i rozwoju sektora prywatnego. Zalecał również wzrost strategicznego zainteresowania oraz wielkości środków kierowanych do najbardziej potrzebujących krajów i sektorów w innych regionach.

   

  Jak uzyskać więcej informacji?

   

  Szczegółowe informacje na temat działań Polski w ramach współpracy rozwojowej znajdują się na stronie internetowej http://www.polskapomoc.gov.pl oraz w rocznych raportach dostępnych na http://www.polskapomoc.gov.pl/Dokumenty,i,publikacje,83.html

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: