close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 października 2018

  Konferencja odbyła się 10 października 2018 roku w siedzibie OECD w Paryżu. Została zorganizowana przez Słowację, która obecnie przewodniczy V4, we współpracy z pozostałymi krajami grupy.

   

  Pierwszemu panelowi "Makroekonomiczne uwarunkowania konwergencji państw V4" przewodniczył Andreas Worgotter, wieloletni Naczelnik w Departamencie Ekonomicznym, odpowiedzialny za przygotowanie raportów gospodarczych dla prawie wszystkich krajów V4. OECD reprezentował dyrektor Wydziału Studiów Strukturalnych - Luiz De Mello. Kraje V4 były reprezentowane na następującym szczeblu:

   

  - Czechy: Tomáš Holinka, Dyrektor Departamentu Analiz i Rozwoju Gospodarczego, Ministerstwo Przemysłu i Handlu;

  - Węgry: Gábor Veress, zastępca dyrektora Departamentu Konkurencyjności, Ministerstwo Finansów;

  - Polska: Witold Grostal, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych, Narodowy Bank Polski;

  - Słowacja: Ľudovít Ódor, wiceprzewodniczący Narodowego Banku Słowacji.

   

  Na początku dyskusji Luiz de Mello przedstawił podstawowe fakty dotyczące konwergencji w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Pomimo jej szybkiego tempa, wszystkie kraje V4 nadal pozostają w tyle za standardami życia rozwiniętych gospodarek OECD, głównie z powodu zbyt wolnego tempa wzrostu produktywności. Kraje V4 mają niższe wskaźniki zatrudnienia niż najwyżej rozwinięte kraje OECD, ale obywatele z Europy Środkowo-Wschodniej pracują dłużej niż w innych krajach. Wyzwaniem dla wszystkich czterech krajów V4 jest zatrudnienie osób starszych i udział kobiet w rynku pracy (wszystkie państwa są poniżej średniej OECD).

   

  W pierwszej interwencji przedstawiciel Czech wskazał, że oprócz konwergencji, punktem centralnym powinna być także stabilność cen. Realna konwergencja krajów V4 przyspieszyła w okresie przedkryzysowym, a następnie (z wyjątkiem Polski) lekko spowolniła. Spowolnienie wynikało głównie z relatywnie restrykcyjnej polityki fiskalnej w czasie kryzysu. Według przedstawiciela Czech konwergencja jest możliwa w czasach dobrej koniunktury gospodarczej, podczas gdy w czasie kryzysów należy skupiać się na innych wyzwaniach gospodarczych. W Republice Czeskiej w ostatnich latach gospodarka była głównie napędzana przez wzrost zatrudnienia, ale przy obecnym poziomie bezrobocia (ok. 3%), ten czynnik wzrostu uległ wyczerpaniu. Pan Holinka zgodził się, że udział kobiet w rynku pracy jest niski, ale jest to wynik silnego systemu wsparcia dla młodych matek. Działania na rzecz zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy w Czechach są, jego zdaniem, silnie zależne od preferencji społecznych – nie są tylko kwestią gospodarczą.

   

  Przedstawiciel Węgier wskazał na utrzymujące się duże różnice regionalne w krajach V4 (z wyjątkiem Czech). Kraje powinny również skupić się na zmianach instytucjonalnych, które pomogłyby w konwergencji.

   

  Przedstawiciel Polski informował o rozwoju sytuacji w Polsce. Od 1992 r. Polska stopniowo zbliżała się do średniego PKB per capita według parytetu siły nabywczej OECD, z około 36% średniej OECD w 1992 r. do około 70% w 2017 r. Konwergencja ta wynika głównie z braku zaburzeń równowagi makroekonomicznej, długoterminowego wzrostu PKB, zapewnienia stabilności cen, kontrolowanego wzrostu akcji kredytowej oraz konserwatywnej polityki pieniężnej. Poprawa salda na rachunku obrotów bieżących złagodziła negatywne zewnętrzne szoki. Wyzwania stojące przed Polską to przede wszystkim starzejące się społeczeństwo, edukacja oraz innowacje.

   

  Zastępca Prezesa NBS zwrócił uwagę, że słowacki model gospodarczy opierał się w ostatnich latach na napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do przemysłu. Dlatego też Słowacja należy do grupy gospodarek najbardziej zagrożonych automatyzacją. Kraj zdominowany przez jeden dominujący sektor gospodarki powinien pamiętać o buforach fiskalnych, aby być przygotowanym na potencjalny kryzys: ważne jest niskie zadłużenie, stabilny sektor finansowy i elastyczny rynek pracy. Pan Ódor  sugerował, że w przeszłości, w czasach przedkryzysowych łatwiej było zaakceptować reformy strukturalne niż dziś. Główne wyzwania stojące przed Słowacją to starzenie się społeczeństwa i edukacja. Zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy jest jednym z działań, które powinny być łatwe do wdrożenia. W celu złagodzenia tempa starzenia się ludności, Wiceprezes NBS podkreślił znaczenie odpowiedniej polityki migracyjnej.

   

  W drugiej części debaty skupiono się na gotowości poszczególnych krajów do przyjęcia euro.

   

  W Czechach i w Polsce jest to przede wszystkim kwestia polityczna, a nie gospodarcza. W obu krajach większa część społeczeństwa jest przeciwna przyjęciu euro, a politycy nie dążą do zmiany tego stanu rzeczy. Jak podkreślał Dyrektor Grostal, w przypadku przyjęcia euro, polityka monetarna Polski byłaby zdecydowanie bardziej akomodacyjna aniżeli zaleca to obecnie OECD.

   

  Wiceprezes Ódor wskazywał, że dla Słowacji przyjęcie euro było korzystne. Zmusiło to kraj do wdrożenia szeregu głębokich reform strukturalnych przed wejściem do strefy euro. Słowacja chciała wejść do strefy euro w wyznaczonym terminie, ponieważ wchodziła ona do UE w ostatniej chwili, a w tym czasie pozostałe nowe państwa członkowskie UE (Węgry, Polska, Słowenia, Estonia) deklarowały wcześniejsze przystąpienie do strefy euro. W końcu pierwotny termin wejścia do strefy euro został dotrzymany, podczas gdy niektóre kraje przesunęły swój termin.

   

  Na Węgrzech Narodowy Bank Węgier rozpoczął zacieśnianie polityki pieniężnej w 2003 r., co oznaczało, że ludzie zaczęli pożyczać w walutach obcych, zwłaszcza w euro i frankach szwajcarskich. Doprowadziło to do znacznych problemów z ich spłacalnością po 2008 r., co w znacznym stopniu nadszarpnęło zaufania do innych walut.

   

   

  Drugi panel nosił tytuł "Digital Transition: Możliwości i wyzwania, reakcja polityczna". Moderowała ją Ingrid Brock - Stała Przedstawicielka Słowacji przy OECD.

   

   Panelistami byli:

   

  - Andrew Wyckoff - Dyrektor Departamentu ds. nauki, technologii i innowacji OECD

  - Pavel Hrabě - Główny architekt elektronicznej administracji Czech, Narodowa Agencja Komunikacji i Technologii Informacyjnych;

  - Anikó Dobi-Rózsa - Naczelnik Departamentu Innowacji, Ministerstwo Innowacji i Technologii, Węgry;

  - Aleksander Surdej - Ambasador i Stały Przedstawiciel PR przy OECD;

  - Mário Lelovský – Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Krajowej Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Słowacja

   

  Na wstępie, Moderator poprosił p. Wyckoffa o przekazanie aktualnych informacji na temat aktualnego stanu projektu "Going digital":

   

  - Jest to projekt horyzontalny, który jest procedowany przez wszystkie dyrekcje OECD;

  - Uruchomiony w 2017 r., składa się na trzy filary. Pierwszy filar składa się z trzech projektów, którymi są: scenariusze transformacji cyfrowej, wykorzystanie technologii cyfrowych dla lepszego zarządzania i bezpieczeństwa cyfrowego;

  - Drugi filar obejmuje prace nad różnymi aspektami transformacji cyfrowej, które mają miejsce w poszczególnych obszarach polityk sektorowych; efektem będzie 135 publikacji analitycznych i rekomendacji;

  - Trzeci filar jest poświęcony tematom przekrojowym, takim jak praca i umiejętności w erze cyfrowej, wpływ cyfryzacji na wydajność, dobrobyt w erze cyfrowej oraz pomiar transformacji cyfrowej.

  - Zestaw narzędzi cyfrowych "Going Digital Toolkit" zapewni decydentom politycznym i zainteresowanym stronom narzędzia umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie transformacji cyfrowej i sprostanie kluczowym wyzwaniom.

  - Wyniki projektu zostaną przedstawione na konferencji wysokiego szczebla, która odbędzie się w dniach 11 i 12 marca 2019 r. w siedzibie OECD w Paryżu.

   

  Następnie moderator zadał panelistom następujące pytania:

   

  - Jak właściwie zrozumieć wyzwania społeczne związane z cyfryzacją?

  - Jak można zapewnić skoordynowane podejście rządów w zakresie implementacji polityk publicznych związanych z digitalizacją?

  - W jaki sposób można zapewnić zaangażowanie sektora prywatnego i partnerstwa publiczno-prywatnego?

   

  Paneliści zgodzili się z tym, że:

   

  - cyfryzacja jest dużym wyzwaniem dla rządów i wszystkich zainteresowanych stron. W jej kontekście niezbędne jest szybkie reagowanie na bieżące wyzwania;

  - Transformacja cyfrowa i nowe technologie będą miały wpływ na wszystkie aspekty życia ludzi.

   

  Czechy:

  - w ramach programu "Cyfrowe Czechy" utworzono wyspecjalizowaną jednostkę - Krajową Agencję ds. Komunikacji i Technologii Informacyjnych (CEPOL), której przewodniczy specjalny przedstawiciel rządu ds. digitalizacji;

  - Czeski Program Cyfrowy ma trzy filary: i) cyfrowa transformacja rządu; ii) gospodarka i społeczeństwo cyfrowe; oraz iii) bezpieczeństwo cyfrowe.

  - W ramach Industry 4.0 powstały specjalistyczne programy takie jak "Technology - Industry 4.0", "Innovation vouchers" i inne.

  - celem jest zapewnienie sprawniejszego funkcjonowania administracji rządowej poprzez cyfryzację.

   

  Węgry:

  - Konieczne jest zagwarantowanie, że cyfrowa transformacja zapewni lepsze życie ludności, dlatego też niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron (rządu, biznesu, biznesu, itp.):

  - Powołano Narodową Agencję Badań, Rozwoju i Innowacji, której zadaniem jest zapewnienie wsparcia finansowego środowisku naukowemu i przedsiębiorcom.

  - kraj posiada strategię informacyjno-komunikacyjną na lata 2014-2020.

  - Rozpoczęto rozwój infrastruktury i lepszej łączności w celu rozwoju sieci 5G.

  - Ogólny poziom umiejętności informatycznych jest niski (poniżej 50%).

  - brakuje około 25 000 specjalistów IT, podczas gdy węgierscy wysoko wyspecjalizowani absolwenci wyjeżdżają za granicę.

   

  Polska:

  - Powołano Ministerstwo Cyfryzacji i rządowego pełnomocnika ds. agendy cyfrowej:

  - Zlecono sporządzenie krajowego planu cyfrowego;

  - Zwiększono udział studentów ICT wśród ogółu studiujących;

  - Przeprowadzana jest głęboka reforma sektora badań naukowych.

   

  Republika Słowacka:

  - w Republice Słowackiej program w zakresie cyfryzacji kraju zależy od wicepremiera ds. informatyzacji i inwestycji;

  - Przedstawiciel SR, jako jedyny przedstawiciel sektora prywatnego, zauważył, że przedsiębiorcy muszą być bardzo elastyczni i sprawni w dziedzinie automatyki, robotyki i wprowadzania nowych technologii, takich jak blockchain i sztuczna inteligencja (AI);

  - Właściwe władze nie doświadczyły na czas niedoboru wykwalifikowanych pracowników, zatem należy złagodzić negatywne nastawienie do migracji;

  - Konieczne jest opracowanie wysokiej jakości i skutecznego programu uczenia się przez całe życie (lifelong learning).

  - rząd zatwierdził plan działania na rzecz inteligentnego przemysłu;

  - biznes oddelegował do administracji  12 najwyższej klasy specjalistów ITC, którzy mają za zadanie dokończyć proces e-administracji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: