close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • GŁÓWNE KIERUNKI PRAC OECD

 •  

  Kryzys gospodarczy i finansowy

   

  Kryzys gospodarczo-finansowy stał się dla OECD, tak jak i dla innych organizacji międzynarodowych, tematem numer jeden bieżących prac. Wykorzystując swoje atuty -  najlepszych analityków i ekonomistów - Organizacja wskazuje drogi wyjścia z kryzysu, a  także metody zapobieżenia jego powrotowi w przyszłości. OECD przygotowało kompleksowy dokument zawierający rekomendacje dla rządów jak działać na rzecz zażegnania kryzysu pt. „OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis". Rekomendacje te mają pomóc krajom przyjąć rozwiązania, które zminimalizują wpływ kryzysu na światową gospodarkę oraz zapewnią powrót na ścieżkę długookresowego wzrostu gospodarczego.  W dokumencie tym OECD odnosi się do m.in. takich obszarów gospodarki, jak: nadzór korporacyjny, funkcjonowanie rynków finansowych, konkurencyjność gospodarek, liberalizacja handlu oraz wymiana informacji podatkowej. Dostępny jest on na stronie internetowej OECD poświęconej walce z  kryzysem.

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie: http://www.oecd.org/economy/42061463.pdf

   

   

  Przeglądy gospodarcze

   

  OECD przeprowadza cykliczne przeglądy sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów OECD i niektórych krajów spoza Organizacji. Zaletą tych przeglądów jest nie tylko szeroko uznawana jakość danych, ale i zawarte w nich oceny prowadzonej przez rządy polityki makroekonomicznej. Raporty te, publikowane pod nazwą „OECD Economic Surveys", analizują politykę makroekonomiczną i strukturalną w średnim i długim okresie. Każdy z krajów OECD podlega takiemu przeglądowi co 1,5 - 2 lata.

  Poza przeglądami gospodarczymi poszczególnych krajów, OECD przeprowadza także analizy ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej w krajach członkowskich. W świetle globalizacji światowej gospodarki, szczególną uwagę zwraca się na skutki międzynarodowe prowadzonych przez kraje polityk. Na bazie tych analiz, OECD przygotowuje dwie cykliczne publikacje: "Going for Growth" (analiza reform strukturalnych, zapewniających poprawę wydajności pracy, konkurencyjności gospodarki oraz wzrost poziomu zatrudnienia) oraz - ukazujący się dwa razy w roku - „Economic Outlook" (analiza głównych czynników szybkiego i stabilnego wzrostu gospodarczego oraz utrzymania stabilnego poziomu cen).

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie: www.oecd.org/eco/surveys  oraz  www.oecd.org/economics

   

   

  Rynki finansowe

   

  OECD promuje otwarte, efektywne i stabilne systemy finansowe, bazujące na przejrzystości, zaufaniu i integralności. Analizując aktualną sytuację na rynkach finansowych, OECD wspiera przyjmowanie przez państwa członkowskie rozwiązań, które pozwolą na zażegnanie kryzysu, a także na zapobieżenie jego powrotowi w przyszłości. OECD walczy również z negatywnymi skutkami katastrof naturalnych dla sektora ubezpieczeniowego oraz propaguje szerszy dostęp do wiedzy finansowej w ramach programu „Edukacja finansowa".

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie: http://www.oecd.org/finance

   

   

  Polityka podatkowa

   

  OECD pomaga krajom w wypracowaniu rozwiązań zapewniających sprawne i przyjazne dla społeczeństwa systemy podatkowe. Kraje członkowskie OECD, jak i kraje spoza Organizacji,  współpracują również w zakresie międzynarodowej wymiany informacji podatkowej, która pozwala na zmniejszenie barier podatkowych ograniczających handel międzynarodowy i inwestycje. OECD opracowało „Modelową Konwencję Podatkową", na bazie której prowadzone są bilateralne negocjacje umów podatkowych. Ponadto, dzięki OECD, w ostatnim czasie udało się zmniejszyć liczbę krajów uznawanych za „raje podatkowe", które zobowiązały się do stosowania rozwiązań prawnych rekomendowanych przez OECD.

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie:http://www.oecd.org/taxation

   

   

  Rolnictwo i rybołówstwo

   

  OECD analizuje polityki rolne krajów członkowskich i niektórych krajów spoza Organizacji, w tym szczególnie w zakresie wsparcia produkcji rolnej. Stworzony przez OECD specjalny system klasyfikacji rodzajów wsparcia rolnictwa pozwala na szczegółowe porównanie sytuacji w poszczególnych państwach. Dwie główne cykliczne publikacje OECD w tym zakresie to:  "Agricultural Policies in OECD Countries - Monitoring and Evaluation"  oraz  „Agricultural Policies in Emerging Economies - Monitoring and Evaluation".  Ponadto OECD analizuje także bieżące problemy związane z szeroko pojmowanym rolnictwem, takie jak: handel produktami rolnymi, bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój obszarów wiejskich, kwestie rolno-środowiskowe, biopaliwa, wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo. OECD razem z FAO wydaje także  corocznie prognozę rozwoju poszczególnych rynków surowcowych: „OECD-FAO Agricultural Outlook" oraz samodzielnie: „Review of Fisheries in OECD Countries" .

  OECD organizuje również coroczne fora poświęcone najważniejszym tematom z zakresu rolnictwa, adresowane do przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych.

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie: www.oecd.org/agriculture oraz  www.oecd.org/fisheries

   

   

  Handel międzynarodowy i kredyty eksportowe

   

  OECD szczegółowo analizuje najważniejsze problemy w handlu międzynarodowym, wspierając silny, otwarty i bazujący na określonych regułach wielostronny system handlowy. Sprawa ta nabiera szczególnej aktualności w obliczu tendencji nawrotu do praktyk protekcjonistycznych w handlu, a nawet inwestycjach międzynarodowych. Mając na uwadze, że to właśnie protekcjonizm pogłębił kryzys z roku 1929, OECD szczególną uwagę przykłada do analizy środków ograniczających handel, w tym szczególnie barier pozataryfowych i wzrastającej liczby ograniczeń w handlu usługami. OECD tworzy unikalną bazę STRI zawierającą spis ograniczeń istniejących w sektorach usługowych. Ponadto, w ramach finansowania handlu międzynarodowego, państwa OECD ustalają zasady udzielania oficjalnie wpieranych kredytów eksportowych i gwarancji kredytowych.

  OECD organizuje również coroczne fora poświęcone aktualnym problemom handlu międzynarodowego (w 2010 r: globalizacja i przewaga komparatywna), adresowane do przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych.

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie: www.oecd.org/trade

   

   

   

  Ochrony konkurencji i konsumenta

   

   OECD stanowi unikalne forum wymiany doświadczeń miedzy urzędami ds. konkurencji państw członkowskich OECD w sprawach dotyczących ich bieżącej działalności, a tym samym ochrony wolnej konkurencji i praw konsumentów, takich jak np. nadużycie pozycji dominującej, zmowa kartelowa. 

  Organizacja pomaga także państwom chronić prawa konsumentów w dobie globalnego handlu, szczególnie w handlu elektronicznym, a także pracuje nad bezpieczeństwem produktów i edukacją konsumencką.

  OECD organizuje również coroczne fora poświęcone aktualnym tematom z zakresu konkurencyjności (w 2010 r.: konkurencja. pomoc publiczna, korupcja w zamówieniach publicznych), adresowane do przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych.

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie:www.oecd.org/competition  oraz  www.oecd.org/sti/consumer-policy

   

   

  Zwalczanie przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych

   

  OECD monitoruje przestrzeganie postanowień Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstw zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, którą podpisały 38 państwa (także nie należące do OECD). Konwencja zobowiązuje państwa do karania czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz ustanowienia odpowiedzialności krajowych osób prawnych za to przestępstwo W celu zapewnienia równych warunków konkurencji w międzynarodowym obrocie gospodarczym, OECD szczegółowo bada poziom wdrożenia przez państwa tej konwencji, wydając w razie potrzeby zalecenia odpowiedniego dostosowania prawa krajowego.

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie:www.oecd.org/corruption

   

   

  Środowisko

   

  Ochrona środowiska jest podstawą zrównoważonego rozwoju gospodarki, OECD pomaga więc krajom członkowskim w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska i właściwego zarządzania zasobami naturalnymi, promując przy tym zrównoważoną produkcję i konsumpcję. Analizując ekonomiczne aspekty zmian klimatycznych, OECD jako jedyna bodaj organizacja, podchodzi do tego problemu w sposób kompleksowy, łącząc wiedzę z zakresu handlu, inwestycji, rolnictwa i podatków. Główną publikacją w tej dziedzinie jest ukazujący się cyklicznie „OECD Environmental Outlook".

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie:www.oecd.org/environment

   

   

  Innowacje

   

  OECD ocenia jak działania państw wspierające naukę, nowe rozwiązania technologiczne oraz edukację mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. W tym celu OECD opracowała szeroki system wskaźników umożliwiających porównanie osiągnięć państw członkowskich w tej dziedzinie, a także przeprowadza przeglądy krajowych polityk na rzecz innowacji. OECD przygotowała „Strategię Innowacji OECD ", w której nacisk położony został na czynniki warunkujące innowacje, takie jak kapitał ludzki, rynki wiedzy i infrastruktura. Strategia ta odpowiada także na pytanie jak innowacje mogą przyczynić się do rozwiązania problemów współczesnego świata, takich jak: zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe, wzrost gospodarczy, a także jak ustosunkować się do wyzwań, które niosą ze sobą nowe technologie, np. biotechnologia.

   

  Dalsze informacje o pracach OECD w tym obszarze uzyskać można na stronie: www.oecd.org/innovation  oraz  www.oecd.org/innovation/strategy

   

   

  Energia

   

  Kwestiami energii zajmuje się Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE), organizacja stowarzyszona z OECD. Stworzyła ona unikalny mechanizm reagowania kryzysowego, który polega na szybkim udostępnieniu państwom odczuwającym zakłócenia dostaw ropy naftowej, części własnych zapasów przez państwa, których  dostęp do dostaw nie został zakłócony. Przykładem użycia takiego mechanizmu była akcja podjęta w 2005 r. w USA, gdy po przejściu huraganów w rejonie Zatoki Meksykańskiej zostało wyłączonych z użytku wiele platform wiertniczych i rafinerii.  Akcja ta przyczyniła się do uspokojenia sytuacji na światowych giełdach paliw i złagodzenia skutków zakłóceń w dostawach ropy i produkcji paliw w USA. Obecnie MAE prowadzi prace mające na celu wypracowanie mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo również w odniesieniu do rynku gazu ziemnego, w tym przeciwdziałania negatywnym skutkom zakłóceń dostaw gazu.

  Ponadto MAE służy jako forum wymiany informacji o politykach i technologiach energetycznych (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, technologie czystego spalania węgla, wykorzystanie ropy naftowej i gazu ziemnego, wychwyt i magazynowanie dwutlenku węgla, efektywność energetyczna, fuzja jądrowa). MAE analizuje także polityki energetycznej krajów członkowskich. Przegląd Polski,  która stała się członkiem MAE 25.09.2008 r., zostanie zakończony na początku 2011 r.

   

  Dalsze informacje o pracach MAE w tym obszarze uzyskać można na stronie:http://www.iea.org

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: